ภารกิจ รอง ผอ.เขต

การประชุม เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังการที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. นายชาญกฤต น้ …

การประชุม เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น้ำ …

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Read More »

Scroll to Top