ภารกิจ รอง ผอ.เขต

การนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ศึกษาดูงานการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ข

ศึกษาดูงานการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. ท่านบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 11 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. ท่านบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 11 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566  ท่าน ดร.ชาญกฤต&nbsp

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ Read More »

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 Read More »

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแ

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การนิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และห้องเรียนคุณภาพ

การนิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และห้องเรียนคุณภาพ Read More »

Scroll to Top