Author name: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปร …

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2566

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2566_compressed

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 …

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2566

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2566

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนเมษายน 2566

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนเมษายน 2566_compressed

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2566

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2566

Scroll to Top