หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียน

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาบุตร ข้าราชการครูเเละบุคลากรในสังกัด

รอบที่1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล

รายงานผลการกำกับติดตามปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2 ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

Scroll to Top