ภารกิจ รอง ผอ.เขต

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชาญกฤต น้ำใ […]

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Read More »

กิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น้ำใ

กิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค และสิ่งของบริจาค กิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค และสิ่งของบริจาค กิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น Read More »

การประชุม เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังการที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. นายชาญกฤต น้

การประชุม เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น้ำ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Read More »

การประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ครั้งที่ 2/2566

การประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ครั้งที่ 2/2566 Read More »

Scroll to Top