กฎหมาย
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-กลุ่มกฎหมายและคดี.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top