[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/Anti_Corruption_plan_2565.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและรายงานผล

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/รายงานการพัฒนาการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจริต.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูล-จุดอ่อน.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top