คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือกลุ่มการเงินเเละสินทรัพย์.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการควบคุมงบประมาณ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรอง.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเเละบุคล.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการถอนเเละนำฝากเงินประกันสัญญา.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/การเงิน-คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/(การเงิน) คู่มือการเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราว.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top