นิเทศ
  ณัฐพงศ์
  เพชรรัตน์
  อนงค์นาถ
  ปาณิตา
  ศิริวรรณ
  นพคุณ
  สันติ
  บุษบา
  ปิยาภรณ์
  ภัทริกา
  ณัฐยาภรณ์
  อาทิตย์
  กรรยา
  ลัมพร
  วิชดารัตน์
  ธัญธร
  เสรี
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/18.คู่มือกลุ่มงานหลักสูตร.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/20.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผล.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/21.คู่มือการปฏิบัติงานสื่อ-นวัตกรรม.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/19.คู่มือการปฏิบัติงาน-งานนิเทศ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/23.คู่มือระบบประกัน.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/22.คู่มือปฏิบัติงาน-กตปน..pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top