อำนวยการ
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/1.-คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มอำนวยการ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/2.-คู่มือการปฏิบัติงาน (ผอ.บุษบา).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงาน (พัชรินทร์).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือ ปฏิบัติงาน (เมธาวี).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงาน (อรอนงค์).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงาน (กัลยาณี).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top