บุคคล
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มพัฒนาครูและบุค.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/02-คู่มือ-งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องกา.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/01-คู่มือ-งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/03-คู่มือ-งานลาศึกษาต่อ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/05-คู่มือ-งานธุรการ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/04-คู่มือ-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียร.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top