บุคคล
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/5.-คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-HRMS-มิน.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-การเลื่อนวิทยฐานะ-65.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-งานบำเหน็จความชอบ-.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงานย้ายผอ-โยะ.65.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำบัตร.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน-อัญ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงานแต่งตั้งรักษาการปุ๊ก.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือขอพระราชทานเครื่องราชฯ-ขกพี่ก๊อฟ-4.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-งานอัตรากำลัง-พี่หนุ่ย-65.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top