สถิติการให้บริการและการประเมินความพึงพอใจ สพป.ขอนแก่น เขต 4

แบบสำรวจและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ขอนแก่น เขต 4 จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี 2564

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/รายงานความพึงพอใจ-สพป.ขก-4-ปีงบประมาณ-2564.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]

สรุปสถิติการให้บริการของ สพป.ขอนแก่น เขต 4

สรุปรายงานการเบิกจ่ายคืนเงินประกันสัญญา

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/O15สรุปรายงานการเบิกจ่ายคืนเงินประกันสัญญ.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]

สถิติการเบิกการศึกษาบุตร

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/O15สถิติการเบิกการศึกษาบุตร.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]

สรุปรายงานการเบิกจ่ายคืนเงินประกันสัญญา

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/สรุปรายงานการเบิกจ่ายคืนเงินประกันสัญญา.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]
Scroll to Top