บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธรรญธร สมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายนพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทริกา ทองยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายเสรี โพธิ์นิล
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ
นางลัมพร ดาราษฎร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอาทิตย์ พลตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

เอกสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

[display-posts category="supervisor"]

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร

Scroll to Top