บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธรรญธร สมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ดร.นพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทริกา ทองยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจนจิรา วิยาสิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอาทิตย์ พลตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

เอกสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

[display-posts category="supervisor"]

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร

Scroll to Top