บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธาตรี ทวะชารี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอัญชลี ชัยสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด เหล่าพิไล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางธัณย์วรินทร์ ปิ่นละออ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอังคะนาง ศรีวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.สุภาพร ศิริยามาตย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวกฤษฎิ์ณิชา ชูน้ำคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางวิชญาวรรณ ลอกไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษฎา แสงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศิริญญา ปักกะทานัง
ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

[display-posts category="hr"]
บุคคล
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/5.-คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-HRMS-มิน.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-การเลื่อนวิทยฐานะ-65.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-งานบำเหน็จความชอบ-.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงานย้ายผอ-โยะ.65.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำบัตร.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน-อัญ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงานแต่งตั้งรักษาการปุ๊ก.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือขอพระราชทานเครื่องราชฯ-ขกพี่ก๊อฟ-4.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน-งานอัตรากำลัง-พี่หนุ่ย-65.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top