บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายโกสิน สะตะ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
0942739222
นางพรรณิภา ดอกไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางอุบล ชาอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรพร สุขสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางยุวดี จันทเจริญพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.กรพินธุ์ นามบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธรณ์ธันย์ บุตนุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบดินทร์ ชาญชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน

[display-posts category="plan"]

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร

Scroll to Top