บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุต
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอำนวย บุญสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางจำรัส แสนเหวิม
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นางสาวสุดารัตน์ มูลทา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางจีรภรณ์ สนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา อิโน
พนักงานพิมพ์ดีด
นายสุรจิตร แสนลุน
พนักงานราชการ

การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ/รายงานผล

[Rich_Web_Tabs id="4"]

เอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

[display-posts category="finacial"]
Scroll to Top