บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางพรรณิภา ดอกไม้
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางพัชรินทร์ แสนอุบล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกัลยาณี เข็มลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เกษศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายโกศล พินิจมนตรี
ลูกจ้างประจำ
นายรมย์ พินิจมนตรี
พนักงานขับรถ
นายอนุชิต บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างประจำ
นายพิชิต มาตรวิเศษ
พนักงานขับรถ
นายกิตติศักดิ์ เพียรขัยภูมิ
พนักงานขับรถ
นางสาวอรสา สีหาบง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวรุจิรา ลีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายชัยพล หล้าคำ
ลูกจ้าง

เอกสารกลุ่มอำนวยการ

[display-posts category="administration"]

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/1.-คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มอำนวยการ.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/2.-คู่มือการปฏิบัติงาน (ผอ.บุษบา).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงาน (พัชรินทร์).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือ ปฏิบัติงาน (เมธาวี).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงาน (อรอนงค์).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"] [wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงาน (กัลยาณี).pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top