การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ/รายงานผล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี
Scroll to Top