ภาพยนตร์สั้นเรื่อง คิดดี (Kids Dee)

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง คิดดี (Kids Dee)
สื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะ การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง คิดดี (Kids Dee) ผลิตโดย ทีม ND PRODUCTION
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top