เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบให้ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
เป็นประธานการแข่งขันกีฬากลุ่มหนองกุงทรายมูล เกมส์ ครั้งที่ ๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การจัดการแข่งขันกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง กล้าแสดงออกมีความสามารถด้านกีฬา ตลอจนเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ตลอดทั้งผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อีกด้วย

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมขันทั้งหมด ๙ โรงเรียน  มีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ศึกษานิเทศก์พื้นที่ นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ