วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา (เขตเก่า) สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมี ดร.ประชา แสนเย็น                     รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมการต้านทุจริต เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด และเพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

การอบรมฯ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนทุกจริตในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๔ จำนวน ๑๗๕ คน  วิทยากรโดยทีมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔

ช่วยแชร์ด้วยคะ