ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ ๒ (มอก) จำนวน ๒๓๐ ชุด
๒. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับ ๔ (มอก) จำนวน ๕๕๘ ชุด
๓. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับ ๖ (มอก) จำนวน ๑๑๕ ชุด
๔. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๖ เครื่อง
๕. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง
๖. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง
๗. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาด ๒๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง
๘. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง
๙. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง
๑๐. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด ๓๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง
๑๑. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ
๑๒. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ
๑๓. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๘๐ นิ้ว จำนวน ๒ จอ

Scroll to Top