ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับผู้บริหาร และคณะครู 3 โดเมน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Scroll to Top