การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)

Scroll to Top