ศึกษาดูงานการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ ดร.บัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นำคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน 15 ราย ศึกษาดูงานการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ครั้งที่ 1 (รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก) ณ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top