การนิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดนิเทศรูปแบบออนไลน์ โดยท่านบัญชา เสนาคูณ , ท่านกรรณิกา ซาหยอง และว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะในการนิเทศ

Scroll to Top