วันที่ 24 ตุลาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2566
Scroll to Top