การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Scroll to Top