มอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

Scroll to Top