การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และร่างรายละเอียดขอบเขตของงานปรับปรุงช่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและร่างรายละเอียดขอบเขตของ

งานปรับปรุงช่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต

Scroll to Top