การประชุม “การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4” พิธีลงนาม MOU และกิจกรรมรณรงค์สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น. 

 ดร.ชาญกฤต   น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น  เขต 4  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม “การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ร่วมกันให้สอดคล้องกับประกาศของ สพป. ขอนแก่น เขต 4  “ปี 2566 ปีแห่งการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา”   พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 15 กลุ่ม  ประธานชมรมครู ทั้ง 5 ชมรม  และคณะศึกษานิเทศก์  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  สพป. ขอนแก่น เขต 4

***รูปภาพเพิ่มเติม…

>>>คลังภาพ<<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top