การประชุมคะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงานและรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการเพื่อประกอบการพิจารณาจ้ดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)

Scroll to Top