พฤษภาคม 2022

๖. คู่มือ เล่ม ๖ การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร (การเขียนตอบอัตนัย) ชมรมครูภาษาไทย

๕. คู่มือการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย เล่ม ๕ ชมรมครูภาษาไทย

๓. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน : ตามหนังสือหน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดีไทย สพฐ. ชมรมครูภาษาไทย

๑. คู่มือแผนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ระดับสถานศึกษา เล่ม๑ ชมรมครูภาษาไทย

คู่มือชมรมครูภาษาไทย เล่ม ๔ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาษาพาเพลินบันได ๗ ขั้น

การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ระยะที่ ๓

1.หนังสือแจ้ง จากเขต

คู่มือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฐานPISA เล่ม ๓ ฉบับนักเรียน

คู่มือพัฒนาสมรรถนะการอ่าน เล่ม๓ สพฐ.ฐานPISA

คู่มือการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฐานPISA เล่ม ๒ ฉบับครูผู้สอน

คู่มือพัฒนาสมรรถนะการอ่าน เล่ม๒ สพฐ.ฐานPISA (200964)_co …

คู่มือการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฐานPISA เล่ม ๒ ฉบับครูผู้สอน Read More »

คู่มือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฐานPISA เล่ม ๑ สพฐ.

คู่มือฝึกอบรม สมรรถนะการอ่าน เล่ม๑ สพฐ.ฐานPISA

Scroll to Top