นายสิโรฒม์ บาลยอ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ sirotebanyo@gmail.com
โทรศัพท์ 0897150744
นางอำนวยพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ -
โทรศัพท์ 086 630 5434
นางสาวอัญมณี แสงจันทร์
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ aunyamanee9011@gmail.com
โทรศัพท์ 0945068808
นางสุพิชฌาย์ เสาระโส
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Supitcha_26@hotmail.com
โทรศัพท์ -
นางสาวรุ่งนภา อนุศรี
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Rungnapakk42577@gmail.com
โทรศัพท์ 0942898545
นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่ง
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ Supaatt168@gmail.com
โทรศัพท์ -
นางสาวณัฐรดา นามไธสง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
อีเมล์ m.namthaisong@gmail.com
โทรศัพท์ 084-7937557
นายมาก มุมไธสง
ธุรการโรงเรียน
อีเมล์ mak mumthaisong@gmail.com
โทรศัพท์ 0811328058