นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

อีเมล์ Plakut@gmail.com
โทรศัพท์ 0942869079

นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ nokaabbcc@gmail.com
โทรศัพท์ 065-2538962
นายเสรี โพธิ์นิล
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ seree@khonkaen4.go.th
โทรศัพท์ 0839835836
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ kruya_2524@hotmail.co.th​
โทรศัพท์ 0630218766
นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ uoohnat@gmail.com​
โทรศัพท์ 0842605937
นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ Anonglak04@hotmail.com
โทรศัพท์ 0818738249
นางถาวร ผาบสิมมา
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ Tawornphabsimma@gmail.com​
โทรศัพท์ O810483705
นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ bussaba-2520@hotmail.com​
โทรศัพท์ 0614293246
นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ Chmompoo19@gmail.com
โทรศัพท์ 0637273579
นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ yingnooylunlah@gmail.com
โทรศัพท์ 0879611636
นางสาวภัทริกา ทองยา
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ PHATTAEDU4@gmail.com
โทรศัพท์ 0870623649
นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ ratchawong2529@gmail.com
โทรศัพท์ 0804657739
นางลัมพร ดาราษฎร์
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ lumporn115@gmail.com
โทรศัพท์ 0619056165
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ oopmohc@hotmail.com
โทรศัพท์ 0869351910
นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ Jumpangchant@hotmail.com
โทรศัพท์ 0878596589
นายอาทิตย์ พลตรี
เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ artit-5121021148@hotmail.com
โทรศัพท์ -
นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์
ศึกษานิเทศก์​
อีเมล์ krupoo16@gmail.com
โทรศัพท์ 0910566383