ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040173 บ้านกระนวนซำสูง 8 40040180 บ้านโคกใหม่นายม(สาขาดงซำ)
2 40040174 บ้านคำแมด 9 40040181 บ้านโนน
3 40040175 บ้านหนองบัวคำมูล 10 40040182 บ้านแห้ว
4 40040176 บ้านบ่อใหญ่ 11 40040183 บ้านห้วยเตย
5 40040177 บ้านหม้อ 12 40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง
6 40040178 คูคำพิทยาสรรพ์ 13 40040185 บ้านหลุบเลา
7 40040179 บ้านโคกใหม่นายม 14 40040186 บ้านสว่างซำโอง