ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040086 บ้านกุดกระหนวน 8 40040093 บ้านบ่อ
2 40040087 นาคำพิทยาสรรพ์ 9 40040094 บ้านหนองแต้
3 40040088 บ้านหนองขามพิทยาคม 10 40040096 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
4 40040089 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น 11 40040097 บ้านโนนศิลาราศรี
5 40040090 บ้านกุดเชียงมี 12 40040098 บ้านศาลาดินห้วยเตย
6 40040091 บ้านขุนด่าน 13 40040099 บ้านศรีสุขสำราญ
7 40040092 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 14 40040100 บ้านหนองแสงน้อย