ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040074 อนุบาลอุบลรัตน์ 8 40040081 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
2 40040075 บ้านโนนจิก 9 40040082 บ้านโคกสว่าง
3 40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 10 40040083 บ้านทุ่งโป่ง
4 40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ 11 40040084 บ้านหนองผือ
5 40040078 บ้านภูคำเบ้า 12 40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์
6 40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 13 40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา
7 40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา