ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040001 บ้านกุดกว้าง 7 40040052 บ้านห้วยหินลาด
2 40040002 บ้านกุดน้ำใส 8 40040054 บ้านคำแก่นคูณ
3 40040003 บ้านฟากพอง 9 40040055 บ้านโนนพยอม
4 40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 10 40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
5 40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 11 40040057 บ้านม่วงหวาน
6 40040051 บ้านสระกุด 12 กกกกกก ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาหนองแสงวิทยา)