ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040017 น้ำพองประชานุกูล 7 รหัส SMIS บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
2 40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 8 รหัส SMIS บ้านคำนางปุ่ม
3 รหัส SMIS บ้านโนนสง่า 9 รหัส SMIS บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
4 รหัส SMIS บ้านนาอ่างทอง 10 รหัส SMIS บ้านนาค้อ
5 รหัส SMIS บ้านคำม่วง 11 รหัส SMIS สองห้องประชาบำรุง
6 รหัส SMIS บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 12 รหัส SMIS โนนสว่างหนองตานา