ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040007 บ้านโคกสง่านางาม 6 40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา
2 40040008 บ้านจำปาหัวบึง 7 40040071 บ้านโสกแสง
3 40040009 บ้านทรายมูล 8 40040072 บ้านนาคู
4 40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ 9 40040073 บ้านนาเรียง
5 40040067 บ้านบึงกลาง