ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040012 บ้านหนองแสง 6 40040059 บ้านวังชัย
2 40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 7 40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
3 40040014 บ้านท่ามะเดื่อ 8 40040061 บ้านเสียวโคกกลาง
4 40040015 บ้านกุดพังเครือ 9 40040070 น้ำพอง
5 40040016 บ้านท่ากระเสริม