ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 6 40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ
2 40040152 ทุ่งบ่อวิทยา 7 40040157 บ้านโคกสูงสะอาด
3 40040153 บ้านหนองคู 8 40040158 บ้านหนองแวงเรือประชาศึกษา
4 40040154 ศรีเมืองแอม 9 40040159 บ้านห้วยยางสะอาด
5 40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง 10 40040160 บ้านคำสมบูรณ์