ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040161 บ้านแสงสว่าง 7 40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
2 40040162 บ้านนาง้อง 8 40040168 บ้านโนนหัวช้าง
3 40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 9 40040169 บ้านคำป่าก่อ
4 40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น 10 40040170 บ้านหัวฝ่ายประชานุกูล
5 40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 11 40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม
6 40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์