ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040121 ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) 6 40040127 บ้านนาฝาย
2 40040122 บ้านโคกกลาง 7 40040128 บ้านโนนสังป่ารัง
3 40040124 บ้านป่าติ้ว 8 40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
4 40040125 หนองโนวิทยาคาร 9 40040130 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาหนองแสงวิทยา)
5 40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 10 40040131 ศิลาโป่งคำ