ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040103 บ้านหนองซา 8 40040115 ชุมชนกระนวน
2 40040104 ชุมชนน้ำอ้อม 9 40040116 บ้านคำไฮผักแว่น
3 40040110 บ้านผักหนาม 10 40040117 บ้านบะแต้
4 40040111 บ้านวังโพน 11 40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา
5 40040112 บ้านเวียงแก้ว 12 40040119 บ้านหนองโก
6 40040113 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 13 40040120 บ้านห้วยเชือก
7 40040114 บ้านหนองโอง