นางสาวบุษบา นาอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ kkn4@gmail.com โทรศัพท์ 0813800260
นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ diamondw168@gmail.com โทรศัพท์ 0869959446
นางพัชรินทร์ แสนอุบล
นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ patrin2513@gmail.com โทรศัพท์ 0991477743
นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อีเมล์ sineenatnan007@gmail.com โทรศัพท์ 0834503413
นางสาวกัลยาณี เข็มลา
ธุรการ
อีเมล์ kkanlayanee@kkumail.com โทรศัพท์ 0645264203
นายโกศล พินิจมนตรี
ช่างปูน
โทรศัพท์ 0850024315

 

นายสมคิด หลึ่งเทพ
นักการภารโรง
โทรศัพท์ 0872383604

 

นายสมศรี สะตะ
นักการภารโรง
โทรศัพท์ 0878560141

 

นางสาวรุจิรา ลีสิงห์
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 0973122589

 

นายณัฐพล ทองแสนไตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
อีเมล์ Ntnattapol.1122@gmail.com โทรศัพท์ 0944915372
นายรมย์ พินิจมนตรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ 0630267021

 

นายบุญหลาย พวงเป
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ 0933056587

 

นายพิชิต มาตรวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 0896175178