นายบัญชา เสนาคูณ
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 4
อีเมล์ Vapek2511@gmail.com
โทรศัพท์ 0892749166
นายบัญชา เสนาคูณ
รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 4
อีเมล์ Vapek2511@gmail.com
โทรศัพท์ 0892749166
นายวิโรจน์ ค้อไผ่
รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 4
อีเมล์ rote.research@gmail.com
โทรศัพท์ 0817998639
นายประชา แสนเย็น
รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 4

โทรศัพท์ : 06-2158-8007