ภายในปี 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เป็นสำนักงานที่ทันสมัย  ใส่ใจคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย